FANDOM


The Shi family is one of the 4 great families of the novel with the 3 others : the Jia Family, the Xue Family and the Wang Family.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Grandmother Jia (born Shi)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Dowager's brother
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Jia She
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Jia Zheng
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Jia Min
   
   
Shi Xiangyun's Father
   
   
   
   
Shi Ding
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Jia Lian
   
   
Jia Yingchun
   
   
Jia Zhu
   
   
Jia Yuanchun
   
   
Jia Baoyu
   
   
Jia Tanchun
   
   
Jia Huan
   
   
Lin Daiyu
   
   
Shi Xiangyun