FANDOM


Xue Baoqin is Xue Ke's younger sister, Aunt Xue's niece, Xue Pan and Xue Baochai's cousin and wife of Mei hanlin.